Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Som medlem af Snedkernes Efterårsudstilling bliver du/ virksomheden del af et stort og forgrenet netværk indenfor møbeldesignområdet i Danmark.

Velkommen

Foreningen

Snedkernes Efterårsudstilling:

Foreningens vedtægter §1 stk. 1:

Foreningens formål er at skabe nye eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet således at sam- menslutningen fungerer som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper/-koncepter.–

SE er i sin nuværende konstruktion startet i marts 1981. Siden 1981
har foreningen én gang årligt vist en udstilling med nye møbler på et udstillingssted i København. Ved flere lejligheder er udstillingen efterføl- gende blevet vist på relevante udstillingssteder andre steder i Danmark eller i udlandet.

SE er en privat forening, og foreningen er det, medlemmerne gør den til. Den ledes af en bestyrelse, som er valgt på Årsmødet. Bestyrelsen er sam- mensat med ligelig repræsentation blandt producent- og designmedlemmerne.

Snedkernes Efterårsudstilling er under protektion af HKH Kronprins Frederik.

Udstillinger:

Foreningens vedtægter §1 stk. 2:

Sammenslutningen vil ved den årlige efterårsudstilling vise helt nye arbejder, udviklet i samarbejde mellem sammenslutningens producenter og arkitekter.–

Som medlem har du adgang til at deltage på foreningens årlige udstilling.

De møbler, der vises på den årlige udstilling udarbejdes i relation til foreningens vedtægter.

Der arbejdes så vidt muligt med et nyt team af grafiker, udstillingsarkitekt og udstillingssted hvert år.

Der laves katalog og presse CD til foreningens udstillinger. I katalog og på presse CD er alle udstillingsdeltagere ligeligt repræsenteret.

Alt pressearbejde varetages af foreningens sekretariat. Man må derfor ikke lave selvstændigt pressearbejde om sit eget bidrag til den fælles udstilling.

De udstillede møbler må ikke fjernes fra udstillingen i udstillingsperioden.

Som en hyggelig tradition forventes et samarbejde omkring opsætning af den årlige udstilling.

Aktiviteter:

Snedkernes Efterårsudstilling har udover den årlige udstilling forskellige aktiviteter i løbet af året.

I starten af året afholdes der Årsmøde, som sekretariatet indkalder til på mail med minimum tre ugers varsel. Her drøftes blandt andet den kom- mende udstilling, og det er muligt at fremsætte forslag om nye ideer og tiltag i foreningen.

Derudover afholdes medlemsmøder efter behov. Til medlemsmøderne bliv- er der løbende vist SE portrætter. Det er uformelle foto/foredrags portræt- ter af SE medlemmer, der har en længere karriere bag sig, og som fortæller om et liv med møbeldesign i fokus.

I forbindelse med den årlige udstilling afholdes der et midtvejsmøde, hvor udstillerne viser skitser af deres påtænkte SE projekter. Ofte er udstilling- sarkitekt og grafiker tilstede, så de får et indtryk af den udstilling, de skal formidle.

Efter udstillingsåbningen holder foreningen en stor fest for alle medlemmer, samarbejdspartnere, familie og venner.

www-se-design.dk:

Som medlem får du plads på én af Europas største prototype hjemmesider. Samtlige møbler vist på SE ́s udstillinger siden 1981 er lagt ud på hjemmesiden under det viste udstillings år. Hvert medlem har en side med foto/logo og kontaktinformationer med link til mail og webadresse. Siden benyttes blandt andet af journalister og kunsthistorikere som opslagsværk.

Sekretariat:

Foreningen har et fast tilknyttet sekretariat, som har ansvar for den over- ordnede daglige drift og for at køre den årlige udstilling.

Økonomi:

Foreningens økonomi er sammensat således:

Medlemskontingentet finansierer den daglige drift herunder aflønning af sekretariatet.

Udstillingerne finansieres udelukkende af fondsmidler, som der søges hvert år.

Udstillingernes budget lægges i starten af et nyt udstillings år. I år med få fondsmidler kan det blive nødvendigt at justere udgifter i forhold til indtægter.

Det årlige kontingent er pr 1.10.2010 på kr. 2.200. Det skal betales i januar- februar måned.

Til top