Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Snedkernes Efterårsudstillings formål er at udvikle og een gang årligt at udstille nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet.

Sammenslutningen fungerer som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper og koncepter.

Vedtægter for sammenslutningen Snedkernes Efterårsudstilling

Stiftet af 46 producenter og arkitekter den 24. marts 1981

(Nærværende vedtægter daterer fra marts 1981 med ændringer fra februar 1986, og februar 1994)

Vedtægter

(Nærværende vedtægter daterer fra marts 1981 med ændringer fra februar 1986, februar 1994 og januar 2018)
Vedtægter for sammenslutningen Snedkernes Efterårsudstilling stiftet af 46 producenter og arkitekter den 24. marts 1981

§ 1.
Formål

Stk. 1. Sammenslutningens formål er at udvikle og een gang årligt at udstille nye og eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet, således at sammenslutningen fungerer som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper/-koncepter. (1992)

Stk. 2. Sammenslutningen vil ved den årlige efterårsudstilling vise helt nye arbejder, udviklet i samarbejde mellem sammenslutningens producenter og arkitekter. (1992)
Stk. 3. Sammenslutningen vil lejlighedsvis kunne indbyde kvalificerede arbejder fra beslægtede fagområder og uddannelsesinstitutioner.

§ 2.
Udstillinger

Stk. 1. Sammenslutningens udøvende medlemmer forpligter sig til, hvis de har tilmeldt sig en udstilling, at udarbejde prototyper og informationsmateriale for egen regning.
Stk. 2. Det påhviler sammenslutningens udøvende medlemmer selv at søge økonomisk støtte til udvikling af prototyper, evt. på anbefaling af sammenslutningens bestyrelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt arkitekter og producenter at udstille projekter, der før har været vist på udstillinger, inkl. sammenslutningens egen. (1992)

Stk. 4. En undtagelse herfor kan dog være de tilfælde, hvor det enkelte møbel har gennemgået markante forbedringer, som skal dokumenteres for bestyrelsen før katalogfremstilling. (1992)

Stk. 5. Det er ikke tilladt producenter at udstille projekter af arkitekter, der ikke er medlem af sammenslutningen. (1992)

Stk. 6. Sammenslutningens udøvende producenter og arkitekter er i forhold til hinanden kun forpligtet af samarbejdet omkring de(n) aktuelle prototype(r) til den aktuelle udstilling. Hvis en arkitekt overdrager en udstillet prototype til tredjemand, kan dette kun ske, hvis producentens omkostninger dækkes. Hvis producenten ønsker at overdrage en udstillet prototype til tredjemand, skal overdragelsen godkendes af arkitekten.

Stk. 7. Sammenslutningen tilstræber at afholde udstilling hvert år på samme tidspunkt og af ca. 16 dages varighed.

Stk. 8. I perioden februar til oktober tilstræbes afholdt medlemsmøde(r) efter indkaldelse fra bestyrelsen. (1992)

Stk. 9. Bestyrelsen har pligt til at påse, at kvalitetskrav og regler for deltagelse overholdes og derfor berettiget til at afvise arbejder, der ikke opfylder sammenslutningens krav.

§ 3.
Gæsteudstillere

Stk. 1. Gæsteudstillere deltager efter at have indsendt ansøgning til og modtaget godkendelse fra sammenslutningens bestyrelse. (1992)

§ 4.
Medlemmer

Stk. 1. Sammenslutningen er baseret på producenter og arkitekter. (1992)

Stk. 2. Studerende kan ikke optages i sammenslutningen. Dog kan efter bestyrelsens bedømmelse optages personer, der er under videreuddannelse efter en eller flere allerede afsluttede uddannelser. (1992)

Stk. 3. Som medlem kan optages gæsteudstillere fra sammenslutningens Efterårsudstilling, hvor de har deltaget efter forudgående godkendelse fra sammenslutningens bestyrelse iflg. § 3, stk. 1. (1992)

Stk. 4. Optagelse som permanent medlem sker ikke automatisk, men alene efter opfordring fra sammenslutningens bestyrelse. (1992)

Stk. 5. Udmeldelse skal ske til den 31.12 i et regnskabsår, skriftligt til sammenslutningens sekretariat, hvorefter udmeldelsen får virkning fra den 1. januar i det nye år. (1994)

§ 5.

Stk. 1. Som passive medlemmer (B-medlemmer) kan optages institutioner, organisationer, firmaer og privatpersoner, der måtte have interesse i at støtte samarbejdet omkring sammenslutningens aktiviteter, herunder de bedste danske producenter af kvalitetsmøbler og underleverandører til samme. (1986, 1992)
Passive Medlemmer – B-Medlemmer

Stk. 2. B-medlemmer svarer et årligt kontingent til sammenslutningen. Kontingentet fastsættes af sammenslutningens bestyrelse og anvendes udelukkende til støtte for de årlige udstillinger samt til styrkelse af sammenslutningens aktiviteter. (1986)

Stk. 3. B-medlemmer er ikke stemmeberettigede. (1992)

Stk. 4. B-medlemmer modtager løbende information om sammenslutningens aktiviteter. (1986)

Stk. 5. B-medlemmer kan efter særlig aftale, der godkendes af bestyrelsen – og såfremt der pladsmæssigt er mulighed er til stede – få adgang til at præsentere egne, originale nyheder på sammenslutningens udstillinger. (1986)

Stk. 6. B-medlemmers navne anføres i sammenslutningens medlemsliste og i kataloger m.v., der anvendes i forbindelse med udstillingsvirksomhed, idet dette skønnes at have værdi i PR-mæssig henseende. (1986)

§ 6.
Økonomi

Stk. 1. På Årsmødet fastsættes et medlemskontingent til dækning af den løbende informationsaktivitet. Kontingentet er ens for alle udøvende medlemmer og skal betales til den 1. januar i et regnskabsår. (1994)

Stk. 2. Budget vedrørende udstillingerne fastlægges på grundlag af de modtagne tilmeldinger, der skal være bindende for medlemmerne.

Stk. 3. Udstillingerne søges gennemført inden for rimelige økonomiske rammer gennem tilskud fra fonds, mv.

Stk. 4. På grundlag af budgettet og bestyrelsens skøn over forventet økonomisk støtte fra fonds mv. udarbejder bestyrelsen et forslag til størrelsen af det resterende beløb, for hvilket sammenslutningen skal hæfte. Beløbets endelige størrelse fastlægges på Årsmødet, og halvdelen indbetales senest 4 måneder før udstillingens åbning. Restbeløbet indbetales den 1. i den måned, hvor udstillingen finder sted.

Stk. 5. Eventuelt underskud ved sammenslutningens virksomhed dækkes af medlemmerne med lige store andele, (prorata), der beregnes på grundlag af det samlede antal udøvende medlemmer.
Stk. 6. Intet medlem skal hæfte personligt for sammenslutningens forpligtelser overfor tredjemand.

§ 7.
Årsmøde

Stk. 1. Årsmøde afholdes i København hvert år i januar/februar måned med følgende dagsorden:
1. Valgafdirigent
2. Beretningfordetforløbneår,herundergodkendelseafforeningens
regnskab
3. Valgafbestyrelsesmedlemmerogsuppleanter
4. Valgafrevisor
5. Fastsættelseafmedlemskontingentforudøvendeogpassivemedlemmer
(B-medlemmer)
6. Drøftelseafdenkommendeudstilling:
a) tid og sted
b) budget og fastsættelse af det i § 6, stk. 4 nævnte beløb c) aktiviteterforudforudstillingernesåbning
7. Indkomneforslag
8. Eventuelt

Stk. 2. Årsmødet indkaldes med tre ugers varsel ved brev til medlemmerne indeholdende dagsorden.

Stk. 3. Skal der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Stk. 4. Forslag fra medlemmernes side må være indgivet til bestyrelsen senest den 5. januar. Senere indkomne forslag kan ikke behandles på Årsmødet.

Stk. 5. Samtlige aktive og passive medlemmer (B-medlemmer) har ret til at deltage i Årsmøderne. Passive medlemmer (B-medlemmer) har dog ikke stemmeret.

Stk. 6. Hvert udøvende medlem har een stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig kan kun repræsentere et udøvende medlem.

§ 8.

Stk. 1. På Årsmødet kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsorden og ændringsforslag dertil.

Stk. 2. De på Årsmødet behandlede anliggender afgøres med simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Stk. 3. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves et flertal på 3/4 af alle udøvende medlemmer.

Stk. 4. Er 3/4 af den stemmeberettigede medlemskreds ikke repræsenteret på Årsmødet, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 3/4 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et ekstraordinært Årsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til deres andel af den samlede stemmeberettigede medlemskreds.

Stk. 5. Fuldmagter til at stemme på Årsmødet skal, for så vidt de ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til det ekstraordinære Årsmøde.

Stk. 6 Ekstraordinært Årsmøde kan i øvrigt indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst halvdelen af de udøvende medlemmer fremsætter begæring herom. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på det ekstraordinære Årsmøde. Årsmødet skal så indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 9.
Dirigent

Stk. 1. Årsmødet vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent i eller uden for medlemskredsen. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

Stk. 2. Afstemningen sker mundtligt, med mindre et eller flere medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 10.
Ledelse

Stk. 1. Til gennemførelse af sammenslutningens virksomhed vælges en bestyrelse på 6 medlemmer, som ud af sin midte vælger en formand, en næstformand og en kasserer, der har ansvaret for sammenslutningens regnskab. (1992)

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal repræsentere arkitekter og producenter på lige basis, 3 fra hver gruppe. Til bestyrelsen kan også vælges sagkyndige rådgivere uden for medlemskredsen, dog højest 2, som ikke behøver at deltage aktivt i selve udstillingerne.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, således at 1 repræsentant fra hver gruppe afgår på lige år, mens de 2 tilbageværende repræsentanter fra hver gruppe afgår på ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen afgør selv, hvem af medlemmerne der i den første valgperiode skal fungere et eller to år. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Stk. 5. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Der føres protokol og referat over alle møder i bestyrelsen. Alle referater skal godkendes af bestyrelsen. (1992)

Stk. 8. på Årsmødet vælges desuden to suppleanter, en fra hver gruppe, som har ret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 9. Til at forestå sammenslutningens daglige arbejde oprettes et sekretariat.

§ 11.
Regnskab og revision

Stk. 1. Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af sammenslutningens regnskaber foretages af en på Årsmødet valgt revisor i eller udenfor medlemskredsen. Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Revisor vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

§ 12.
Tegningsregel

Stk. 1. Sammenslutningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem fra den gruppe, formanden ikke tilhører. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13.
Ophævelse af Sammenslutningen

Stk. 1. Ophævelse kan kun ske efter beslutning med kvalificeret flertal, jfr. § 8.

Stk. 2. Såfremt sammenslutningen på opløsningstidspunktet har økonomiske midler til rådighed, skal disse midler tilbageføres til de fonds, som måtte have støttet sammenslutningen. Tilbagebetalingen finder sted i forhold til det beløb, hvormed de pågældende fonds har ydet tilskud i regnskabsåret forud for året for beslutningen om opløsning. Såfremt de pågældende fonds ikke har stillet krav om tilbagebetaling, vil beløbene efter bestyrelsens skøn kunne anvendes til beslægtet aktivitet indenfor kunsthåndværket.

Stk. 3. Der kan ikke ske udlodning til sammenslutningens medlemmer eller støttemedlemmer.

Til top